Arima,, Toshiko [Shin Nihongo no Kiso I : material de ensino 1] / Toshiko Arima

[Shin Nihongo no Kiso I : material de ensino 1] / Toshiko Arima . - [Tokyo : 3A Corporation], 1993 . - 365 p. : il. 26 cm
4-906334-98-9 Brochado

809.56