Teramura,, Hideo "Kaku yoshi" ["Kaku yoshi"] / Hideo Teramura

["Kaku yoshi"] / Hideo Teramura . - Tokyo : Kurosio, 2000 . - 101 p. 26 cm . - ([Serie auto-didactica]; 3))
4-87424-021-6 (Brochado)

809.56