Herder,, Johann Gottfried,, 1744-1803 Ideen zur Geschichte der Menschheit / Johann Gottfried Herder ; hrsg. von Martin Bollacher

Ideen zur Geschichte der Menschheit / Johann Gottfried Herder ; hrsg. von Martin Bollacher . - Frankfurt am Main : Deutscher Klassiker Verlag, 1989 . - 1214 p. 18 cm . - (Werke / Johann Gottfried Herder; 6)(Bibliothek deutscher Klassiker; 41)
3-618-60760-1 Encadernado

19 HERDER