Lu Shuchao [Sui yue ru ge / Lu Shuchao, Wang Liping]

[Sui yue ru ge / Lu Shuchao, Wang Liping] . - Beijing : Ren min wen xue chu ban she, 1998 . - 433 p. 21 cm
7-02-002682-6 Brochado

895.1