Xian dai han yu shi ci da pei ci dian / [ed.] Zhang Shoukang, Lin Xingguang

Xian dai han yu shi ci da pei ci dian / [ed.] Zhang Shoukang, Lin Xingguang . - Beijing : Shang wu yin shu guan, 2002 . - 9, 1782 p. 19 cm
7-100-00943-X Encadernado

030.8:809.51
809.51:030.8